Skip to main content

שאלות נפוצות על תוכנית לתואר ראשון

האם ניתן לקחת קורסים חלופיים מרשימת הקורסים הנדרשים להשלמת התואר בפקולטה?

ניתן לקחת קורס חלופי מקורס ברשימה, בתיאום ואישור מזכירות לימודי הסמכה בפקולטה.

האם ניתן לקחת קורס לא במועד שנקבע במערכת המומלצת?

ניתן להקדים קורס, כל עוד לא חסר קורס הקדם הדרוש לו. דחיית קורס עלולה לעכב לימוד קורס אחר. בנוסף, לא מומלץ לעשות זאת מכיוון שמערכת השעות נקבעות בהתאם למערכת המומלצת.

תכנית הלימודים שונתה במהלך לימודיי; לאיזו תכנית לימודים אני מחויב?

אפשר להשלים את הלימודים לפי כל אחת מתכניות הלימודים שפורסמו במהלך הלימודים.

האם אפשרי לשפר ציון בקורס במהלך הלימודים, ועד מתי?

שיפור ציון בקורס אפשרי במהלך שני הסמסטרים העוקבים מהמועד בו עברת את הקורס לראשונה.

כיצד רישום לקורס פעם נוספת, ללא השלמת דרישות הקורס, משפיע על הציון?

אין השפעה, הציון בקורס יישאר הציון הקודם.

מתי קיימת זכאות למועד מיוחד?

זכאות למועד מיוחד או חלופה למבחן קיימת רק במקרה של שירות מילואים במועד הבחינה או בסמוך לה. ככלל, בקורסים פקולטיים ניתן להגיש בקשה במזכירות הפקולטה וכל בקשה תידון ע"י מרכזת לימודי הסמכה.

האם כישלון בקורס קדם או מעבר של קורס חלופי לו, מונע רישום לקורס הנסמך עליו?

ניתן טכנית להירשם לקורס, אך הלימוד וקבלת הציון בו מותנים באישור המרצה האחראי.

מתי אפשר ללמוד קורסי בחירה פקולטיים? ומתי קורסי בחירה חופשית?

קורסי בחירה פקולטיים ניתן ללמוד לאחר השלמת קורסי הקדם הנדרשים. קורסי בחירה חופשית ניתן ללמוד החל מהסמסטר הראשון במידה ומולאו קורסי הקדם. בכל מקרה, כדאי לשלבם במסגרת הזמנים האפשריים במערכת המומלצת.

מה ההבדל בין קורס קדם לקורס צמוד?

קורס צמוד יש ללמוד במקביל לקורס המדובר, ואילו קורס קדם יש לעבור לפני לימוד הקורס.

כיצד ניתן לעבור מהנדסה כימית להנדסה ביוכימית ולהיפך?

ניתן לעבור בין המסלולים בתום השנה הראשונה עפ"י הסכם. כמו כן, קיימת אפשרות במהלך כל הלימודים לעבור על סמך ממוצע הציונים בטכניון.

מהו מצב אקדמי לא תקין ומהן השלכותיו?

ככלל, מצב אקדמי לא תקין הינו מצב בו הסטודנט אינו עומד בדרישות האקדמיות המוגדרות ע"י לימודי הסמכה בטכניון. במקרה זה, מקבל הסטודנט זימון לייעוץ בפקולטה, ולעיתים מוזמן לועדה לדיון במצב אקדמי לא תקין.

האם סטודנטים לתואר ראשון מועסקים במשרות לעזרה במחקר בפקולטה במהלך לימודיהם?

כן, קיים מבחר של משרות לסטודנטים בתואר ראשון, המוצעות ע"י חברי הסגל הבכיר.

האם קיימים פרסים פקולטיים למצטיינים ו/או אחר (סוציו-אקונומי)?

כן, קיימים פרסים מסוגים שונים המחולקים פעם בשנה עפ"י החלטת ועדת הפרסים הפקולטית.