Skip to main content

מידע לסטודנטים לומדים

לינק הרשמה

טפסי מעקב לימודים למילוי עצמי

התייעצות אקדמית לשם התאמת מערכת

הניסיון מלמד כי התאמת מערכת בתחילת הסמסטר משפרת את סיכויי ההצלחה ומונעת החלפת קורסים לאחר שכבר השקעת זמן בקורסים לא מתאימים.

סטודנטים שקיבלו ציון נכשל בקורס חובה המהווה קדם לקורסי המשך, או מצבם האקדמי לא תקין (ממוצע נמוך מ 65 ו/או שיעור הצלחות נמוך מ 67%) יפנו לסגנית דיקן להסמכה לפני הרישום במערכת.

נא לצרף את הקובץ המלא כצרופה (לא כקישור) ולציין בגוף המייל: שם מלא, ת"ז, ומהות הבעיה בצורה ברורה (מצב אקדמי לא תקין (עכשיו או בסמסטר הקודם)/ התאמת מערכת אישית).

בנוסף, יש למלא את הפרטים האישים בקובץ ואם רלוונטי, להוסיף מידע על דרישות סיווג שלא עמדתם בהם.

למשרתים במילואים בתקופה כלשהי החל מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", או אלו שנפגעו בצורה משמעותית ומוחשית ממצב המלחמה

אנו רוצים לעזור לכם להמשיך את לימודיכם באופן המיטבי, בהתאם ליכולות שלכם בעת הזו.

אם טרם הודעתם לפקולטה שגויסתם או נפגעתם אנא עשו זאת כעת. מומלץ לפנות לסגנית דיקן להסמכה (ורכזת המילואים בפקולטה) להתאמת מערכת אישית.

אם הייתם במצב אקדמי לא תקין בשנת הלימודים תשפד, ייתכן ותקבלו מכתב מלימודי הסמכה. לא תוזמנו לדיון אולם נבקשכם להתאים מערכת כמתואר למעלה.

הוזמנת לפגישת יעוץ עקב מצב אקדמי לא תקין

מטרת הדיון היא התקדמות בדרישות התואר לפי התקנות האקדמיות בטכניון.

המערכת שתקבע במהלך הדיון היא מערכת מחייבת ואין לשנותה אלא באישורה של סגנית דיקן להסמכה.

כהכנה לפגישה, סטודנטים שהוזמנו לדיון יורידו טופס תוכנית מחייבת מאתר לימודי הסמכה:  https://techmvs.technion.ac.il:3443/cics/wmn/wmndiun?abdizpns . את הטופס יש לשמור בפורמט PDF ולשלוח כצרופה (לא קישור) למרכזת לענייני הוראה בפקולטה.

יש לצרף בנוסף גיליון ציונים וכל אישור רלוונטי אחר (רפואי/מילואים, מועד מיוחד).

לתשומת ליבכם, יוזמנו לשם מעקב גם סטודנטים שמצבם האקדמי חזר להיות תקין.

מתעניינים במעבר לפקולטה להנדסה כימית

לימודים בפקולטה או אוניברסיטה אחרת/אפיק מקוצר לימודי המשך

סטודנטים המעוניינים להתקבל לפקולטה על סמך הישגים, מוזמנים לפנות לסגנית דיקן להסמכה להתייעצות.

הכרה בנקודות שנצברו במסגרת לימודים אחרת

סטודנטים המבקשים לקבל הכרה בלימודים קודמים יפנו לרכזת לימודי הסמכה
א. פטור עם ציון – זיכויים על סמך לימודים במסגרת טכניונית (לימודי המשך, נוער שוחר מדע, אודיסאה). בקשות ניתן להגיש עבור קורסים עם ציון 65 ומעלה ועד חמש שנים מסיום הלימודים/שירות צבאי.

ב. פטור עם ניקוד ללא ציון – קבלת פטור על סמך לימודים קודמים באוניברסיטה אחרת. בקשות ניתן להגיש בצירוף תעודות ואסמכתאות, ולפרט את מספרי ושמות הקורסים בטכניון הרלוונטיים. קבלת הפטור הינו בכפוף לאישורה של סגנית דיקן להסמכה.

ג. פטור ללא ניקוד או ציון – להזנת הציון במבחן יעל/אמירים יש להגיש בקשה לרכזת סטודנטים בלימודי הסמכה- כאן

צרו קשר

אלה כהן, מרכזת לענייני הוראה

ce.ug.ad@technion.ac.il

073-378-2848

חדר 330 בפקולטה

פרופ' חבצלת ביאנקו-פלד, סגנית דיקן להסמכה

bianco@technion.ac.il

073-378-3588

חדר 363 בפקולטה