Skip to main content

הזדמנויות מחקר בתואר ראשון

בפקולטה להנדסה כימית ישנם מחקרים רבים מרתקים וברמה בינלאומית המובלים על ידי חוקרים מהמובילים בתחומם בעולם. אנו רואים חשיבות והזדמנות ראויה לחשוף סטודנטים בתואר ראשון למחקרים אלו במסגרות שונות, לפי התאמה ולפי תחומי העניין של הסטודנטים.

מחקר גמר (054406, 054407)

לסטודנטים בשנה ד' יש אפשרות לקחת שני קורסי בחירה של מחקר גמר (מחקר גמר 1 בסמסטר חורף ומחקר גמר 2 בסמסטר אביב). שני הקורסים הם למעשה שני חלקים של מחקר מסכם בהיקף כולל של 6 נקודות זכות אקדמיות. המחקר מתבצע בדרך כלל בזוגות, אם כי ניתן לעיתים לבצעו גם כיחידים. הקורס מיועד לסטודנטים בפקולטה להנדסה כימית בכל המסלולים והתוכניות. הסטודנטים מבצעים מחקר ניסויי או עיוני באחד משטחי ההנדסה הכימית או הביוכימית ומצטוותים לאחת מקבוצות המחקר בפקולטה למשך שנה זו. קורס זה הינו אינטגרטיבי המאפשר לסטודנטים לממש את הידע שרכשו לביצוע מחקר אקדמי או תעשייתי יישומי ובעל השלכות על מוצרים ועל תהליכים בעולם.

היקף המחקר הוא יום בשבוע לפחות (8 שעות שבועיות). הזמן בו מתבצע המחקר בפועל כפוף לתיאום בין המנחה לבין הסטודנטים. במערכת מוקצות שלוש שעות לפגישות של כל הסטודנטים עם מרכז המקצוע המנוצלות מפעם לפעם. על הסטודנטים למצוא מנחה ולהגדיר יחד נושא עוד לפני תחילת סמסטר חורף של שנה ד'. המנחה צריך להיות חבר סגל בפקולטה, אם כי בחלק מהמקרים המחקר מתבצע כולו או חלקו בתעשייה בהנחיה של מנחה שותף.

הסטודנטים מציגים את עבודתם בסוף כל סמסטר באירוע כלל פקולטי. הציון במקצוע נקבע עלפי שקלול הנושאים הבאים: תוכנית מחקר וסקר ספרות; עבודת המחקר במהלך הסמסטר; ציון על הרצאה (מחקר גמר 1) או פוסטר (מחקר גמר 2) בפגישה המסכמת; דו"ח מסכם; ציון מעקב, כולל דו"חות התקדמות.

פרויקט מחקר (054367, 054368)

קורס זה גם הוא קורס בחירה הפתוח לסטודנטים מצטיינים בלבד. קורס זה דומה במספר מאפיינים לקורסי מחקר הגמר, אך הוא פחות מובנה מבחינת הדרישות לדוחות ומצגות. היקף המחקר הוא יום בשבוע לפחות (8 שעות שבועיות). הזמן בו מתבצע המחקר בפועל כפוף לתיאום בין המנחה לבין הסטודנטים. על הסטודנטים למצוא מנחה ולהגדיר יחד נושא מחקר. ניתן לקחת את הקורס בכל שלב בתואר, לקיחת קורס זה לא מונעת השתתפות גם בקורס מחקר גמר (במקביל או בשלב אחר בתואר).

הזדמנויות מחקר כהעסקה (עוזרי מחקר)

סטודנטים לתואר ראשון יכולים להשתלב בקבוצות המחקר המגוונות בפקולטה כעוזרי מחקר בתמורת לשכר שעתי. סטודנטים מעוניינים מוזמנים לפנות לחברי הסגל בפקולטה על מנת לברר לגבי ההזדמנויות הקיימות. הזדמנויות אלו כמובן מותנות בהיצע, ואינן מובטחות. שימו לב כי לא ניתן לקבל תגמול שכר וגם נקודות זכות אקדמיות (במסגרת מחקר גמר או פרויקט מחקר) עבור אותה העבודה.

סטודנט לדר' במעבדתו של פרופ"ח דריו דקל
דר' תמר סגל-פרץ וסטודנטיות מקבוצת המחקר שלה.
הצגת פוסטרים בפקולטה
הצגת פוסטרים בפקולטה