Skip to main content

הנחיות לתיאום סמינר

משתלמים אשר עליהם להציג סמינר סיום נדרשים לפעולות הבאות:

 1. קביעת תאריך לסמינר: יש לתאם תאריך לפני תחילת הסמסטר בו רוצים לבצע את הסמינר. יש להיכנס לקישור הזה ולבחור תאריך פנוי לסמינר.
  יש לוודא שהמנחה פנוי להשתתף בסמינר בתאריך המבוקש.
 2. יש לפנות במייל לדר' דן מנדלס בצירוף הפרטים הבאים באנגלית, ולבקש אישור לשריון תאריך הסמינר:
  א. שם מלא
  ב. תאריך הסמינר המבוקש
  ג. השיוך הפקולטי (הפקולטה / תכנית בין יחידתית)
  ד. סוג הסמינר: סמינר סיום מאסטר / סמינר אמצע דוקטורט / סמינר סיום דוקטורט
  ה. שם המנחה
  ו. נושא ההרצאה
  ז. משך זמן הסמינר המבוקש: סמינר סיום מאסטר וסמינר אמצע דוקטורט הם סמינרים של 30 דקות, סמינר סיום דוקטורט 60 דקות, כולל זמן לשאלות ותשובות.
 3. שלושה שבועות לפני מועד הסמינר יש לשלוח את תקציר הסמינר לדר' דן מנדלס. יש לכתוב את התקציר על פי הפורמט שבלינק הזה. יש למלא בפורמט את הפרטים הבאים: התאריך המשוריין עבור הסמינר, כותרת ההרצאה, שם הדובר, שם המנחה ודרגתו, יש לציין האם מדובר בסמינר סיום MSc/PhD, או בסמינר אמצע לדר', ולמלא את תקציר ההרצאה עצמו.
 • משתלמים לקראת סיום התואר, שימו לב: סמינר הסיום חייב להתקיים לפחות שבועיים לפני מועד הגשת התזה, והוא תקף לשנה.
 • לתשומת לב כל המשתלמים: כל הסמינרים יינתנו בשפה האנגלית.