Skip to main content

מטרה

this image

מטרות הפקולטה להנדסה כימית בטכניון מתמקדות בתחומים הבאים:

1. חינוך

חינוך דור העתיד של מהנדסים כימיים וביוכימיים. הכשרת הסטודנטים בפיתוח ובשליטה של תהליכים פיסיקליים, כימיים, וביולוגיים תוך הבנה ושימוש בכלי תכן הנדסיים. הקניית ידע בפתרון בעיות מורכבות באופן יצירתי, ובפיתוח מוצרים ותהליכים חדשניים.

2. מחקר

הצעת תוכניות מחקר מגוונות ובינתחומיות המושכות את חוקרי העתיד המוכשרים ביותר, המעצבות מדע, הנדסה ותכן באופן יצירתי באמצעות ממשקים עם כימיה, ביולוגיה, ומדעי החומרים, והתורמות לפתרון הצרכים הטכנולוגיים של הכלכלה הישראלית, העולמית והחברה האנושית.

3. אחריות חברתית

קידום מנהיגות פעילה ונמרצת לעיצוב ההקשר המדעי והטכנולוגי של היבטים חברתיים, כלכליים וסביבתיים של ההנדסה הכימית והביוכימית.