Skip to main content

מלגות ומעונות למשתלמים לתארים מתקדמים

הפקולטה מעניקה תכנית מלגות נדיבה. סטודנטים המעוניינים להקדיש מלאו זמנם להשתלמות רשאים לבקש מלגה. פרטים על המלגות והנהלים ניתן למצוא ובאתר ביה"ס לתארים מתקדמים: https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/ המלגות מוענקות, בהתאם לזמינותן, לסטודנטים עם הישגים מתאימים. מקבלי המלגות מתחייבים להקדיש מלא זמנם ללימודים, למחקר ולהוראה. לא ניתן לעבוד מחוץ לטכניון. הפקולטה תעשה מאמץ לשבץ את המלגאים להוראה החל מהסמסטר השני ללימודים, הן לתואר שני והן לתואר שלישי. סטודנט במסלול ללא תזה אינו זכאי לקבלת מלגה.

יש לעיין בתקנות ביה"ס לתארים מתקדמים, כדי לקבל מידע מפורט על הדרישות החלות על מלגאים בטכניון. סטודנט לתואר מגיסטר המקבל שלוש מנות מלגה ומעלה חייב לצבור לפחות 75% מהנקודות הנדרשות תוך שני הסמסטרים הראשונים. בסמסטר הראשון עליו ללמוד לפחות 8 נקודות, ולפחות 12 נקודות בשנה הראשונה.

כמו כן, קיימת חובת נוכחות בסמינרים הפקולטיים המתקיימים מדי שבוע.

פרטים אודות מעונות בקמפוס ניתן למצוא בקישור: https://gr-dorms.web.technion.ac.il/