Skip to main content

056379 מעבדה לתהליכי ממברנות

קורס בחירה שמיועד ללימודי הסמכה ומוסמכים ויופעל במתכונת חדשה במעבדה יעודית שנבנתה עבורו. במהלך הקורס יתורגלו הצוותים בתהליכי ממברנות שונים ומגוונים כגון: אוסמוזה הפוכה, אולטרא פילטרציה, מיקרופילטרציה, הפרדת גזים ופראבפורציה.

התנסות בתחומים אלו מהווה כלי חשוב הן בעבודה מחקרית והן בתעשייה.