Skip to main content

מחקר גמר

לסטודנטים בשנה ד' יש אפשרות לקחת שני קורסי בחירה של מחקר גמר (מחקר גמר 1 בחורף ומחקר גמר 2 באביב).  שני הקורסים הם למעשה שני חלקים של מחקר מסכם בהיקף כולל של 6 נקודות. במקרים מיוחדים, אפשר לקחת רק מחקר גמר 1 ולא להמשיך את המחקר בסמסטר אביב, אבל בדרך כלל מדובר על מחקר אחד המתפרס על פני שני קורסים. המחקר מתבצע בדרך כלל בזוגות.

הקורס מיועד לסטודנטים בפקולטה להנדסה כימית בכל המסלולים. הסטודנטים מבצעים מחקר ניסויי או עיוני באחד משטחי ההנדסה הכימית או הביוכימית. הקורס הוא קורס אינטגרטיבי המאפשר לסטודנטים לממש את הידע שרכשו לביצוע מחקר אקדמי או תעשייתי אמיתי.

היקף המחקר הוא יום (8 שעות) בשבוע לפחות. הזמן בו מתבצע המחקר בפועל כפוף לתיאום בין המנחה לבין הסטודנטים. במערכת מוקצות שלוש שעות המנוצלות לפגישות של כל הסטודנטים עם מרכז המקצוע מפעם לפעם. על הסטודנטים למצוא מנחה ולהגדיר נושא עוד לפני תחילת הסמסטר. המנחה צריך להיות חבר סגל בפקולטה, אם כי בחלק מהמקרים המחקר מתבצע כולו או חלקו בתעשייה בהנחיה של מנחה שותף.

הסטודנטים מציגים את עבודתם בסוף כל סמסטר בארוע כלל פקולטי. הציון במקצוע נקבע עלפי שקלול הנושאים הבאים: תוכנית מחקר וסקר ספרות; עבודת המחקר במהלך הסמסטר; ציון על הרצאה (מחקר גמר 1) או פוסטר (מחקר גמר 2) בפגישה המסכמת; דו"ח מסכם;ציון מעקב, כולל דו"חות התקדמות.