Skip to main content

נהלים

תכנית לימודים ורישום סמסטריאלי

רישום סמסטריאלי למקצועות לתארים מתקדמים מתבצע עם תחילת הסמסטר. חוזר לקראת הרישום יופץ לפני תחילת כל סמסטר. את הרישום יש לבצע דרך מזכירת תארים מתקדמים בפקולטה על גבי הטופס הרשמי של ביה”ס לתארים מתקדמים, בחתימת המנחה.

בחירת נושא מחקר

– נושא המחקר מוצע בד”כ ע”י המנחה המיועד. במקרים מיוחדים יכול הסטודנט להציע בעצמו את נושא המחקר בתנאי שימצא חבר סגל בכיר המוכן להנחותו. – מועמד לתואר ד”ר יגיש טופס הגדרת תחום המחקר והסכמת המנחה המיועד.

– סטודנט לתואר מגיסטר המקבל מלגה צריך להגיש הצעת מחקר לתזת המגיסטר במהלך הסמסטר הראשון להשתלמותו. ההליך יושלם לא יאוחר מסוף הסמסטר השני להשתלמותו (ראה תקנה 27.04 של ביה”ס לתארים מתקדמים).

תנאי לאישור נושא המחקר – מילוי הדרישה במקצוע “אתיקה של המחקר“

סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי או סטודנט לתואר דוקטור, חייב לעבור את הבחינה במקצוע “אתיקה של המחקר” לפני הגשת נושא המחקר או התיאור התמציתי, בהתאם למועד שנקבע לו להגשת נושא המחקר/התיאור התמציתי. סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה להגיש את נושא המחקר/התיאור התמציתי.

 

חובת ההשתתפות בסמינרים

מלגאים חייבים בהשתתפות בכל הסמינרים הפקולטיים (המתקיימים בימי ד’ בשעה 13:30). חובה זו לא חלה על סטודנטים חיצוניים, אם כי נוכחותם רצויה ומומלצת.

סיום ההשתלמות

כאשר סטודנט מוכן להתחיל בכתיבת החיבור, עליו להודיע על כך לדיקן ביה”ס לתארים מתקדמים ולועדה הפקולטית, בצירוף אישור המנחה. הנחיות מעודכנות לעריכת החבור ניתן לקבל באמצעות אתר ביה”ס לתארים מתקדמים באינטרנט: www.graduate.technion.ac.il

כל סטודנט חייב בהרצאה סמינריונית על נושא עבודתו. ההרצאה תינתן במהלך השנה האחרונה להשתלמות, לפחות חודש, אך לא יותר משנה, לפני מועד הגשת החיבור לביה”ס.

הדיון במועמדות לדוקטורט של סטודנט לתואר מגיסטר בהנדסה כימית ייערך רק לאחר מתן הרצאת סמינר המגיסטר.

עם סיום כתיבת החיבור והבחינה, כמפורט בקטלוג הלימודים הטכניוני, הסטודנט מחוייב להחזיר למזכירת תארים מתקדמים בפקולטה טופס “אשור החזרת רכוש פקולטה”. סטודנט אשר לא יחזיר טופס זה, לא יוכל לקבל את תעודת הגמר.