Skip to main content

בוגרינו כיום

התעשייה הכימית מייצרת אלפי מוצרים הדרושים לאדם המודרני.
המהנדסים הכימיים הם אנשי המפתח של התעשייה הכימית על כל ענפיה ופעילותיה. כל תעשייה המתבססת על ייצור וטיפול בחומרים, זקוקה לבוגרי הנדסה כימית כמהנדסי תכנון, תהליך ובקרה.

מספר רב של בוגרינו מועסק בתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה, ביוטכנולוגיה, תרופות, פטרוכימיה ואנרגיה, מחצבים, מזון, טיפול במים והתעשיות הביטחוניות.

Bazan elbit systems intel-logo

refael-logo