Skip to main content

המעבדה לממברנות וטכנולוגית מים

Lab-Frager

המעבדה מתמקדת בהיבטים בסיסיים ויישומים של ממברנות להפרדה, בעיקר ממברנות פולימריות להתפלה, טיהור מים ותאי דלק, כולל מנגנוני הפרדה, מידול תיאורטי ואפיון מתקדם, תופעות שטח, פולימרים, אינטראקציה של ממברנות עם חיידקים וחלקיקים, פיתוח ממברנות חדשות ומודיפיקצית ממברנות לשיפור ביצועים. המכשור כולל AFM, FTIR, HPLC, QCMD, מכשיר למדידת פוטנציאל זטא של משטחים (SurPASS), ציוד לעבודה מיקרוביולוגית כולל מיקרוסקופ פלטורסצנטי, ציוד למדידות אלקטרוכימיות וכו'.