Skip to main content

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

בפקולטה להנדסה כימית מסלולים לתאר ראשון (B.Sc) בהנדסה כימית ובהנדסה ביוכימית (בשיתוף עם הפקולטה לביולוגיה). המסלול להנדסה ביוכימית מכשיר את הסטודנט להתמחות נוספת בתהליכים ביולוגיים. במסלול להנדסה כימית ניתן לבחור במהלך הלימודים אחת מהמגמות: מערכות תהליכיות, חומרים, טכנולוגיות סביבתיות, מדעי ההנדסה, מיקרו וננו-טכנולוגיות, תהליכים ביוכימיים והמגמה הכללית.