Researchers in research lab

המעבדה להתקנים מבוססי ננו-חומרים

10,312,317 and Emerson Bld. 6th Floor
8293087

המחקר במעבדות LNBD מתרכז ביישום התקנים מבוססי ננו-חומרים לצרכים של העולם האמיתי. בעיקר, שימוש בחיישנים לא פולשניים המזהים מחלות ושימוש בחיישנים על מצעים גמישים המדמים עור מלאכותי. מאמצים אלה ממומשים בשני תחומים עיקריים של מחקר, התקנים מבוססי ננו-חומרים וVolatolomics- . לעתים קרובות, תחומים אלה מתמזגים במחקרים קליניים שנערכים על ידי קבוצת LNBD בשיתוף עם בתי חולים ומכוני מחקר ברחבי העולם, ובמאגדים בינלאומיים.

התקנים מבוססי ננו-חומרים:
המחקר המבוסס על חומרים ננומטרים מאפשר להתקנים אלקטרוניים להתפתח לגבולות מדעיים וטכנולוגיים חדשים. המאפיינים המיוחדים של הננו-חומרים הם בייחוד יחס פני שטח לנפח גבוה, תכונה המספקת רגישות גבוהה וזמני תגובה מהירים.

Volatolomics:
המושג Volatolomics מתייחס למחקר מדעי רחב היקף של תהליכים כימיים המערבים תרכובות אורגניות נדיפות באורגניזמים חיים. במעבדות LNBD מבצעים מחקר בסיסי ויישומי בלימוד של סממנים כימיים-ביולוגיים נדיפים בתחומי הרפואה, הביטחון והמזון.