Skip to main content

חברי ועד הנדסה כימית

שקד קגן

תפקיד          : יו"ר ועד הנדסה כימית וביוכימית

אימייל          : Yor_ce@asat.technion.ac.il

אימייל          : Shaked.ka@campus.technion.ac.il

אגם זנו

תפקיד          : נציג שנה ד'  ה.כימית

אימייל          : agamzano@campus.technion.ac.il

יוליה אברוטין

תפקיד          : נציגת שנה ד'  ה.ביוכימית

אימייל          : yuliaavrutin@campus.technion.ac.il

לירון הרשקו

תפקיד          : נציגת שנה ג'  ה.כימית

אימייל          : liron956@gmail.com

אושרית רגב

תפקיד          : נציג שנה ג' ה. ביוכימית

אימייל          : Oshratregev@campus.technion.ac.il

טליה נאורי

תפקיד          : נציג שנה ב'  ה.כימית

אימייל          : talia.naori@campus.technion.ac.il

נועה מלמן

תפקיד          : נציג שנה ב' ה. ביוכימית

אימייל          : Noa.melman@campus.technion.ac.il

ירין לוי

תפקיד          : נציג שנה א' ה.כימית

אימייל          : yarinlevi@campus.technion.ac.il

חיים קדוש

תפקיד          : נציג שנה א' ה.ביוכימית

אימייל          : Haim.k@campus.technion.ac.il

מיה אלבלק

תפקיד          : רכזת אקדמי

אימייל          : racaz.ce@asat.org.il

בעלי תפקידים בפקולטה

יו"ר הועד- אחראית על ניהול תקציב הועד, מובילה יוזמות חברתיות, אירועי אס"ט ואירועי גיבוש בפקולטה.
כמו כן, טיפול בבעיות לוגיסטיות מול הסגל הבכיר, מרכזת ואחראית על הועד.

רכז אקדמי פקולטי – אם נציג השנה לא הצליח לטפל בבעיה האקדמית או שהפתרון שנמצא לא מקובל עליך, או במידה וקיימת בעייה אקדמית הנוגעת לכלל הפקולטה (למשל בעיות במערכת המומלצת), פנה לרכז האקדמי הפקולטי.

נציג שנה – בכל מקרה של בעיה אקדמית, למשל בקשות של דחייה של שיעורי בית לכלל הסמסטר, מבחנים לא הוגנים ובעיות עם מרצים ומתרגלים, בעיות אקדמיות אישיות שלא הצלחת לפתור בעצמך – פנה מייד אל נציג השנה שלך והוא יטפל בבעיה.

מכונות צילום, מדפסות ומכונות אוטומטיות

נתקלת בבעיה עם מכונות הצילום, המדפסות או המכונות האוטומטיות (מכונות לממכר שתייה ומזון)? פנה למשרד קמפוס האחראי על מערך המכונות הללו בקמפוס והתפעול השוטף שלו. בכל תקלה/בעיה במכשיר הגבייה יש לפנות לרכז מכונות אוטומטיות, במייל  machines@asat.org.il, בטלפון 054-2423014 או בפורום שירותים בקמפוס:

http://www.forums.asat.org.il/viewforum.php?f=16

אגודת הסטודנטים נמצאת תמיד לשירותכם!

ברגל: משרדי האגודה ודלפק המידע נמצאים בקומה 1 בבית הסטודנט החדש
בטלפון: מזכירות האגודה: 04-8328787
באינטרנט: www.asat.org.il – אתר הבית של הסטודנטים בטכניון.