Skip to main content

054317 מעבדה בתרמודינמיקה ב'

מעבדה זו הינה חלק מקורס תיאורטי בתרמודינמיקה ב' ונועדה להחליף את המעבדה לכימיה פיזיקלית שניתנה בעבר. הקורס מיועד לתלמידי הנדסה כימית והנדסה סביבתית. תרגילי המעבדה נבנו במיוחד הותאמו לחומר הנלמד בכיתה. בין היתר הם יכללו תירגול של הנושאים הבאים:

  • חוק הנרי ופוגסיות
  • איזאוטרופ
  • סיווג תכונות עודף
  • הפרדת פאזות