Skip to main content

054316 מעבדה בתרמודינמיקה א'

מעבדה זו הינה חלק מקורס תיאורטי בתרמודינמיקה א' ונועדה להחליף את המעבדה לכימיה פיזיקלית שניתנה בעבר. הקורס מיועד לתלמידי הנדסה כימית והנדסה סביבתית. תרגילי המעבדה נבנו במיוחד הותאמו לחומר הנלמד בכיתה. הם יכללו תירגול של נושאים הבאים:

  • קיבול חום
  • חוק הגזים האידיאליים
  • אפקט ג'ול-תומסון
  • משוואת המצב והנקודה הקריטית
  • משאבות חום