Skip to main content

מגמות לימוד בהנדסה כימית

המסלול הרגיל בהנדסה כימית מחולק למספר מגמות. מטרת המגמות היא להעמיק את הידע באחד הכיוונים הראשיים המייצגים את ההנדסה הכימית. עם זאת, תוכנית הלימודים הבסיסית ותוכנית המגמות נבנו בצורה שתביא לכך שהבוגרים והבוגרות יוכלו לעסוק בכל נושא ובכל משרה הנדסית,  על פי כישוריהם, גם בשטח שאינו בהכרח בתחום מגמת הלימודים שאותה בחרו.

מילוי דרישות הלימודים של כל מגמה יצוין באישור נפרד אשר יינתן לסטודנט בתום הלימודים.

על כל סטודנט לבחור אחת מהמגמות. יש ללמוד לפחות 26 נקודות מרשימות 1-3 של המגמה שנבחרה, ולהשלים לפחות לסך של 29.5 נק' מכלל מקצועות הבחירה הפקולטית                                             

להלן תאור של כל אחת מהמגמות:

המגמה הכללית בהנדסה כימית

המגמה הכללית היא מסלול לימוד מגוון ומאתגר שמטרתו חשיפה לתחומים אחדים בהנדסה כימית. הלומדים במסלול זה נדרשים ללמוד קורס בסטטיסטיקה, ושלושה קורסי ליבה משלושה עולמות תוכן שונים: חומרים בהנדסה כימית, הנדסת תרופות ומערכות ביוכימיות, הנדסה כימית לעולם בר קיימא, וכלי חישוב מתקדמים בהנדסה כימית. בנוסף, הלומדים במגמה הכללית יוכלו לבחור קורסים המשקפים את מגוון העיסוקים של בוגרי ובוגרות הפקולטה להנדסה כימית.

המגמה לחומרים בהנדסה כימית

חלק ניכר ממהנדסי ומהנדסות הכימיה עוסקים בפיתוח, ניהול ואופטימיזציה של תהליכי ייצור ועיבוד של חומרים מסוגים שונים. כמו כן, פעילות ניכרת בנושאים אלה קיימת במוסדות המחקר כולל בפקולטה להנדסה כימית בטכניון. המגמה לחומרים בהנדסה כימית מתמקדת בהקניית ידע בנושאי תכונות, ייצור, עיבוד ואפיון של חומרים ובכלל זה חומרים פלסטיים, חומרים המיועדים לתעשיית המיקרו אלקטרוניקה, חומרים ביולוגיים וחומרים קרמיים. הלימודים במגמה זו מהווים הרחבה של מקצועות היסוד המדעיים והמקצועות הבסיסיים בהנדסה כימית. הם כוללים קורסים ומעבדות בתחומים הרלוונטיים, חלקם בפקולטה להנדסה כימית, חלקם בפקולטות אחרות (הנדסת חומרים, כימיה). נושאים מתקדמים יילמדו בקורסים משולבים ללימודי הסמכה ותארים מתקדמים.

הנדסה כימית לעולם בר קיימא

מגמה זו מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות בעלי מודעות סביבתית המעוניינים להשתלב באחד הנושאים החשובים הנוגעים לשימור ושיפור איכות החיים  תוך שמירה והגנה על משאבי הטבע ועל תנאי המחייה על כדור הארץ. הרקע הדרוש לבחירה במגמה זו מוקנה בלימודי היסוד של הפקולטה להנדסה כימית הכוללים ידע בכימיה, תהליכי הפרדה ושימוש בריאקטורים כימיים. בסיס ידע רחב זה הוא ייחודי להנדסה כימית. במסגרת המגמה נרכש ידע המרחיב את קורסי החובה של ההנדסה הכימית ומאפשר לבוגרי ובוגרות המגמה להתמחות ביישום טכנולוגיות למניעת זיהום סביבתי כגון זיהום אויר, מים ויבשה, פיתוח וניהול משאבי אנרגיה חילופית, ופיתוח טכנולוגיות ברות קיימא. בוגרי ובוגרות המגמה משתלבים בצורה הטובה ביותר בחברות העוסקות בנושאים סביבתיים, במקורות אנרגיה חלופית או חומרים ממקורות מתחדשים, הם מאיישים תפקידים מרכזיים בארגוני שמירת

הסביבה ועוסקים בהצלחה בכל נושאי המו"פ הקשורים עם איכות הסביבה ולקיימות.

כלי ניתוח וחישוביות בהנדסה כימית

המגמה לכלי ניתוח וחישוביות בהנדסה כימית מתמקדת בלימודים אנליטיים וחישוביים מוגברים, אשר ישפרו את היכולת של בוגרי המגמה להיות יצירתיים ומקוריים ותאפשר להם להתמודד גם במהלך הלימודים ביתר הצלחה עם ניתוח ופתרון אנליטי ו/או חישובי של בעיות רלוונטיות בפקולטה ובטכניון. בוגרי המגמה ישתלבו בקלות במחקר או תעסוקה שבהם הם יידרשו לבצע ניתוחים חישובים  במגוון נושאים כגון זרימת פלואידים, תופעות עבר, מערכות מולקולריות, מערכות בקרה ועוד.

הנדסת תרופות ומערכות ביוכימיות

המגמה מאפשרת לבוגריה קבלת רקע מעמיק בתהליכים ביוכימיים וביומולקולריים, כדי שיוכלו להשתלב באותו חלק של התעשיה הכימית המודרנית המשלב חומרים ביולוגיים, ייצור תרופות וחיסונים, הובלת תרופות וחומרי הדברה חדשניים. תעשיה זו, אשר כוללת עדיין בעיקר חברות קטנות וחברות הזנק, צפויה להתפתח ולהיות לתעשיה המובילה במאה העשרים ואחת. בוגרי ובוגרות המגמה יוכלו גם להשתלב במחקר עתידי באחת ממעבדות המחקר בפקולטה. כדי לקבל את הרקע המתאים ילמדו בוגרי ובוגרות המגמה, בין היתר, קורסים הקשורים במערכות ביולוגיות שפותחו בפקולטה עצמה, וקורסים שמציעה הפקולטה לביולוגיה. נושאי אפיון מערכות ביולוגיות גם הוא כלול בלימודי המגמה.