Researchers in research lab

המעבדה להתפלה ע"ש רבין

תהליכי הפרדה, תהליכי ממברנות, התפלת מים, טיהור מים, ננו קטליזה וספיחה, מניעת אילוח ממברנות, מודלים למעבר מסה בממברנות.

Rabin Desalination Laboratory