Faculty enterance building

הפקולטה מברכת את פרופ' נעמה ברנר, חברת סגל בפקולטה שלנו, אשר נבחרה לכהן כמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים.