Students in class

הזמנה לטקס פרסים והענקת תעודות מגיסטר

הנכם מוזמנים לטקס הענקת פרסים ותעודות מגיסטר ביום ג' 11/06/2019 בשעה 16:00 בגינת הפקולטה.

הזמנה בוגרים כימית 2019