Faculty enterance building

ברכות

הפקולטה מברכת את הזוכים

סופיה נאפסו  בזכייתה במלגת משרד המדע בתחום תחליפי נפט לתחבורה –תשע"ו.

נסים חאיכ בזכייתו במלגת משרד התשתיות –תשע"ו

בר מוסביצקי על זכייתו במלגת הצטיינות – ג'ייקובס לשנת תשע"ו

ברכות