Faculty enterance building

ברכות לפרופ' אמריטוס ישעיהו טלמון

 ברכות לפרופ' אמריטוס ישעיהו טלמון על קבלת מעמד של עמית כבוד של האגודה הישראלית למיקרוסקופיה לשנת 2016

Flowers8