Skip to main content

הנדסת הסביבה

הנדסת הסביבה עוסקת, בין היתר, בשיפור איכות החיים באמצעות מציאת דרכים להשגת מים, קרקע ואויר נטולי מזהמים ובאיכות גבוהה. אספקטים חשובים נוספים של הנדסת הסביבה נוגעים לבקרת זיהום, השגת מקורות חלופיים למים, מחזור וקיימות סביבתית. מהנדסי סביבה מיישמים עקרונות מדעיים והנדסיים על מנת להשיג מטרות אלו. מהנדסי סביבה לומדים כיצד לנקות אויר ומים מהחומרים המזהמים הנמצאים בהם, כיצד להתפיל מי ים על מנת לקבל מי שתייה וכיצד לטהר שפכים.

האם יש קשר בין הנדסת הסביבה להנדסה כימית?

למעשה, יש קשר הדוק בין הנדסה כימית להנדסת הסביבה. הנדסה כימית מתמקדת בעיקר בתחום הנדסת התהליך, כלומר הדרך שבה הופכים חומר גלם למוצר. חלק חשוב מלימודי הנדסת התהליך הוא לימוד תהליכי הפרדה העוסקים בין היתר בדרכים להפריד תערובות למרכיביהם הכוללים בדרך כלל חומרים הרצויים כמוצר וחומרים נלווים שהם פסולת.

האתגרים העומדים בפני מהנדס העוסק בהנדסת הסביבה הם זהים:
– למשל, הצורך להפריד גזים רעילים מאויר.
– למשל, הצורך לנקות מי שפכים ממתכות רעילות.
– למשל, הצורך להפריד מלחים ממי ים ולהפוך אותם למי שתייה
כך שבפקולטה שלנו נלמדים התכנים החשובים המאפשרים לבוגרינו להיקלט בתעשיות שונות גם כמהנדסי סביבה.