Graduate and doctoral students

שאלות נפוצות- סטודנט לתואר גבוה

אילו תארי מגיסטר מציעה הפקולטה להנדסה כימית?

קיימים שני מסלולים עם תזה: מגיסטר למדעים בהנדסה כימית (M.Sc.) ומגיסטר למדעים (M.Sc.), ומסלול ללא תזה: מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית (M.E.).

מהם המסלולים לתאר דוקטור בפקולטה להנדסה כימית?

בפקולטה להנדסה כימית 3 מסלולי לימוד לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.): מסלול רגיל לבוגרי תואר שני, מסלול ישיר מתואר מגיסטר לתואר דוקטור ומסלול מיוחד לדוקטור מתואר ראשון.

מהם נושאי המחקר בתארים גבוהים בהנדסה כימית?

בפקולטה עוסקים בתחום רחב של נושאי מחקר: תופעות מעבר וזרימת פלואידים, התפלת מים, פיתוח תפעול ובקרת תהליכים, הנדסת ריאקטורים, ספיחה וקטליזה, הנדסת פולימרים וחומרים פלסטיים, הנדסה ביוכימית וביו רפואית, ביו-פיזיקה, מיקרו-מבנה וננו-טכנולוגיה, מערכות קולואידיות ותופעות שטח, גידול גבישים, מקורות אנרגיה חלופיים ועוד.

מהו תנאי הקבלה לתואר שני בהנדסה כימית?

בוגר תואר ראשון בהנדסה ובמדעים מדויקים/החיים בממוצע ציונים של 82 ומעלה ושתי המלצות. ברוב המקרים המועמד יתבקש למצוא מנחה למחקר כתנאי לקבלה ללימודים.

כמה מנות מלגה לחודש ניתן לקבל במהלך תואר שני ובמהלך דוקטורט בהנדסה כימית?

סטודנט לתואר מגיסטר מקבל בד”כ מלגה בגובה ארבע מנות. סטודנט לדוקטורט מקבל ארבע מנות לפני בחינת המועמדות וחמש מנות לאחריה.

מהו שווי מנת מלגה?

שווי מנת מלגת מגיסטר כ- 820 ₪, ושווי מנת מלגת דוקטור כ- 1050 ₪.

כמה חודשי מלגה בסה”כ ניתנים בכל תואר גבוה?

מגיסטר זכאי ל-24 חודשי מלגה. דוקטור זכאי ל-42 חודשי מלגה.

מי זכאי לפטור מלא משכר לימוד?

חיילים בשירות חובה העומדים בדרישות האקדמיות לקבלת מלגה, וכן משתלמים הזכאים ל-4 מנות מלגה ומעלה.

האם קיימות משרות הוראה?

קיימת אפשרות להשתלב במשרות הוראה בשכר כסגל זוטר על פי צרכי הפקולטה.

האם ניתן במהלך תואר גבוה בהנדסה כימית ללמוד קורסים מפקולטות אחרות, ובאיזה היקף?

קיימת אפשרות ללמוד קורסים מפקולטות אחרות. לפחות מחצית הקורסים חייבים להיות מהפקולטה להנדסה כימית.

האם ניתן להחליף מנחה למחקר במהלך התואר?

כעיקרון כן, כל עוד לא נפגעת מסגרת הזמנים הכללית לביצוע המחקר.

מהו ממוצע הציונים התקין הדרוש להמשך קבלת מלגה תוך כדי ההשתלמות לתואר שני/דוקטורט?

ממוצע הציונים הנדרש לצורך קבלת מלגה לאורך כל ההשתלמות הוא 80 לפחות.

מהו ממוצע אקדמי תקין בלימודי תואר גבוה בטכניון?

ממוצע אקדמי תקין הוא 75 לפחות.

מהו ציון עובר בקורס לתואר גבוה בטכניון, והאם ניתן לתקן ציון נכשל?

ציון עובר בקורס לתואר גבוה הוא 65. לא קיים מועד ב’ בקורסי מוסמכים. סטודנט שנכשל, רשאי לתקן את כישלונו פעם אחת בלבד ע”י רישום ולימוד מחדש של אותו מקצוע.