סמינר של רעיה סורקין

סמינר של רעיה סורקין בנושא

"Membrane remodelling in life processes: Unravelling membrane interactions, one vesicle at a time"

באולם מס' 6