סמינר של אריאלה טרנפולסקי

סמינר של אריאלה טרנפולסקי בנשא

"Understanding QCM-D response to deposition and attachment of bacteria and particles on surfaces"

באולם מס' 6