information-for-graduate

מידע לבוגרים

בוגרי הפקולטה מועסקים בתפקידי מפתח במגוון תעשיות, ומשתייכים לאיגודים מקצועיים המקנים להם זכויות והטבות שונות. בוגרינו הבוחרים להמשיך באקדמיה נוטלים חלק בביצוע קשת רחבה של מחקרים.  הפקולטה להנדסה כימית בטכניון מעוניינת בשמירת קשר עדכני עם בוגריה.

פרטים ומידע