Skip to main content

מעבדת פיזור קרני X

saxs-1

פיזור קרני X בזוויות קטנות (SAXS) הינה טכניקה ידועה ללימוד מאפיינים מבניים של מימדים קולואידיים וננו-מטריים (1-100 ננו-מטר). ניתוח הולם של המידע מ-SAXS יכול לספק מידע מבני עשיר אודות אובייקטים בסקאלת הננו, ביולוגיים או סינטטיים, כדוגמת גודל, צורה, מבנה פנימי ומסת חלקיקים, דרגת אגלומרציה או מבני על, פילוג גדלי חלקיקים במערכות פולידיספרסיות ומימדים פרקטליים במערכות לא מסודרות. טכניקה זו ניתנת ליישום בתחומי מחקר שונים: תמיסות פולימר וג'לים, ביו-פולימר וחומרים ביו-אקטיביים בתמיסה, מערכות של חומרים פעילי שטח וקולואידים, דיספרסיות נוזליות של ננו-חלקיקים (אבקה או מרוכב), קרמיקה, זכוכיות סול-ג'ל, זיאוליטים, פולימרים גבישיים למחצה, תערובות פולימריות, בלוק קופולימרים, סיבי פולימר (כולל ננו-סיבים), חומרים מרוכבים (וננו-מרוכבים).