A group of people sitting together

רם לביא

Lavie
פרופסור אמריטוס
טלפון:
8292934
lavie@technion.ac.il
חדר:
353

מידע אישי

Ph.D. 1969, Carnegie Mellon University

תחומי מחקר

תפעול ובקרת תהליכים. תהליכי הפרדה מחזוריים , מצוי נוזל-נוזל.

נושאי מחקר

מיצוי בשכבה דקה

מיצוי בשכבה דקה הוא שיטת מיצוי נוזל-נוזל מחזורית אינטנסיבית בה מרכיבים בתמיסת הזנה מופרדים באופן סלקטיבי ונאספים בנפרד אל תוך נוזלי שטיפה. השיטה מאפשרת יישום מיצוי נוזל-נוזל בשלבי הפרדה מרובים במאמץ מזערי ובאופן אוטומטי. העבודה הנוכחית מתמקדת בחקירת יישומים בהם יש למיצוי נוזל-נוזל בשכבה דקה יתרונות בולטים על פני שיטות הפרדה אחרות שהועדפו עד כה מפאת מורכבות יישום מיצוי נוזל-נוזל בשלבים מרובים. לדוגמה: הפרדות כיראליות.