Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את הסטודנטים בשנת לימודים תשע"ט פורייה ומוצלחת

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את הסטודנטים בשנת לימודים תשע"ט פורייה ומוצלחת!

פרחים