Faculty enterance building

ברכות לדר' אסף זינגר על זכייה בפרס החוקר הצעיר של אגודת שחרור מבוקר ביואינספירד וביומימטיק קבוצת מיקוד חוקר צעיר 2022!